הגייה על pint עם 2 הגייה אודיו, 8 מילים נרדפות, 2 משמעויות, 12 תרגומים, 8 משפטים ועוד pint. 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. Write it here to share it with the entire community. Oups! Listen to the audio pronunciation in English. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, iasLog("criterion : sfr = cdo_pronunciation"); iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); Obviously not! { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); ou poster en tant qu'invité. Sign in to disable ALL ads. pint pronunciation - How to properly say pint. const customGranularity = { Sign in to disable ALL ads. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/pint"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Thank you for helping build the largest language community on the internet. 'buckets': [{ 'min': 31, Toutes nos félicitations! ga('send', 'pageview'); Add ${headword} to one of your lists below, or create a new one. Chances are, most people haven't met someone with Pint as their last name since less than 1 person in 455k people have that last name. },{ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, ga('require', 'displayfeatures'); This is a perfect example for the saying: For every grammar rule out there, there is at least one exception. pronouncekiwi. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, 'cap': true Add fact ! pronouncekiwi - How To Pronounce Pint glass. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, Look up tutorials on Youtube on how to pronounce 'pint out'. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, googletag.enableServices(); "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" Write it here to share it with the entire community. pronouncekiwi. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. if(refreshConfig.enabled == true) Have a fact about Pick a Pint ? pint pronunciation. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Dearest creature in creation, Study English pronunciation. Vous avez la prononciation correcte de pint. syncDelay: 3000 googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); "authorizationFallbackResponse": { },{ So what is the right pronunciation of pint? איך אומרים pint אנגלית? googletag.cmd.push(function() { Listen to the audio pronunciation of Pint (UK) on pronouncekiwi. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, }, "login": { Thank you for helping build the largest language community on the internet. Prononciation de pint à 2 prononciations audio, 8 synonymes, 2 significations, 12 traductions, 8 les phrases et de plus pour pint. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, How to say pint-sized in English? Sign in to disable ALL ads. Learn more. 'min': 3.05, Record yourself saying 'pint' in full sentences, then watch yourself and listen. navigate_before. How to say dry pint in English? {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, }], { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, How to pronounce pint in Australian English (1 out of 21): Speed: arrow_drop_down. Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? Kiejtés pint2 hang kiejtését, 8 szinonimák, 2 jelentése, 12 fordítások, 8 mondatok többet a pint. Vous avez déverrouillé un trophée, {{app.userTrophy[app.userTrophyNo].hints}}, {{view.translationsData[trans_lang][0].word}}, {{view.translationsData[trans_lang][0].username}}. How to pronounce PINT in British English - Duration: 0:10. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Add fact ! Learn how to say/pronounce pint in American English. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, } In 2010, the U.S. Census Bureau surveyed 655 people with the last name Pint. Have a definition for Pint ? { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, normal. var dfpSlots = {}; var pbMobileHrSlots = [ Abonnez-vous pour apprendre et prononcer un nouveau mot chaque jour! How to pronounce pint-sized. Listen to the audio pronunciation in English. googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); How to say pint in English? Sign in to disable ALL ads. I thought I’d been in the U.S. long enough to know the pronunciation of “pint,” as in a pint of beer. 0:10. pronouncekiwi - How To Pronounce Pint. Write it here to share it with the entire community. Learn more. googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/pint"); Prononciation de pint à 1 prononciation audio, 11 traductions, 2 les phrases et de plus pour pint. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, How to pronounce pint. googletag.pubads().enableSingleRequest(); Pronunciation of pint-sized with 1 audio pronunciation, 5 synonyms, 12 translations and more for pint-sized. Comment dire pint en Français? Add fact ! { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "error": true, HOT PINT pronunciation - How to properly say HOT PINT. 'max': 36, userIds: [{ if(!isPlusPopupShown()) pint pot pronunciation - How to properly say pint pot. video_label. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, Listen to the audio pronunciation in English. enableSendAllBids: false Thank you for helping build the largest language community on the internet. Record yourself saying 'pint' in full sentences, then watch yourself and listen. pronouncekiwi. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Subscribe for more videos! { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, How to pronounce pint-sized. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); navigate_before. var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); userSync: { iasLog("criterion : cdo_pc = pronunciation"); Currently popular pronunciations. pronouncekiwi. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, Pint pronunciation - How to properly say Pint. Veuillez Collins A … { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, type: "cookie", pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, Pint: learn how to pronounce Pint in English with the correct pronunciation approved by native linguists. priceGranularity: customGranularity, Listen to the audio pronunciation in several English accents. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, 'min': 0, "loggedIn": false Learn more. How to say dry pint in English? How to say pint. a pint/half-pint glass How to use pint in a sentence. pint pronunciation. You'll be able to mark your mistakes quite easily. Topics Drinks c1, Maths and measurement c1 (British English) a pint of beer (especially in a pub) Do you want to go for a pint later? Here are 4 tips that should help you perfect your pronunciation of 'pint': Break 'pint' down into sounds : [PYNT] - say it out loud and exaggerate the sounds until you can consistently produce them. Break 'pint' down into sounds: [PYNT] - say it out loud and exaggerate the sounds until you can consistently produce them. Learn more. Sign in to disable ALL ads. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, } Subscribe for more videos! Comment dire pint en Suédois? Kiejtés pint2 hang kiejtését, 8 szinonimák, 2 jelentése, 12 fordítások, 8 mondatok többet a pint. Pints | 356 pronunciations of Pints in English. Thank you for helping build the largest language community on the internet. 'increment': 0.01, Have a fact about Pint (UK) ? I’ve brought you a little something: The language of gifts, Clear explanations of natural written and spoken English. I was about to buy 2 pints of ice cream I pronounce it as "pint" but my sister said it should be pronounce as "paynt". var pbTabletSlots = [ pbjsCfg = { Meta description: Hear the pronunciation of pint in American English, spoken by real native speakers. Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. pronouncekiwi. Have a fact about Pint (Scots) ? {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, ga('set', 'dimension3', "default"); iasLog("exclusion label : resp"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Pronunciation of pint with 2 audio pronunciations, 8 synonyms, 2 meanings, 12 translations, 8 sentences and more for pint. pint-sized pronunciation. }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, Add fact ! How to say pint. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Dictionnaire de prononciation audio pour 89 langues avec des significations, des synonymes, des phrases, des traductions et bien plus encore. 'increment': 0.05, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); There are 8 pints in a gallon. dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, name: "pbjs-unifiedid", a person who has some training in a job such as teaching or law, but does not have all the qualifications to be a teacher, lawyer, etc. 0:10. Listen to the audio pronunciation of Pick a Pint on pronouncekiwi. Learn how to say/pronounce pint in American English. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Write it here to share it with the entire community. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, Tous Droits Réservés, {{app['fromLang']['value']}} -> {{app['toLang']['value']}}, Prononciation de pint avec 2 prononciations audio, Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour prononcer, Malheureusement, ce navigateur ne prend pas en charge l'enregistrement de la voix, Malheureusement, cet appareil ne prend pas en charge l'enregistrement de la voix, Cliquez à nouveau sur le bouton d'enregistrement pour terminer l'enregistrement. Listen to the audio pronunciation of Pint (Scots) on pronouncekiwi. (English pronunciations of pint from the Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus and from the Cambridge Academic Content Dictionary, both sources © Cambridge University Press). { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, How to say pinto bean. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Toggle navigation. Learn more. Have a fact about Pint glass ? Currently popular pronunciations. params: { Sign in to disable ALL ads. Prononciation de Du Pint à 1 prononciation audio, et de plus pour Du Pint. How to say pint-sized. How do you say Pint (UK)? bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, Learn more. a pint of beer/milk; We'd better get a couple of extra pints (= of milk) tomorrow. },{ Le mot du jour - dans votre boîte de réception tous les jours, © 2020 HowToPronounce. "authorizationTimeout": 10000 name: "identityLink", expires: 365 Have a fact about pint glasses ? { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, From North America's leading language experts, Merriam-Webster emoji_objects. How do you say Pint? { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}]; Write it here to share it with the entire community. googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); var pbHdSlots = [ googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_pronunciation"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, 'cap': true pint-size pronunciation - How to properly say pint-size. Click on the arrows to change the translation direction. pronouncekiwi - How To Pronounce Pint (UK) pronouncekiwi. Record yourself saying 'pint' in full sentences, then watch yourself and listen. var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); The word in the example sentence does not match the entry word. Currently popular pronunciations. Pint: learn how to pronounce Pint in English with the correct pronunciation approved by native linguists. pint glass pronunciation - How to properly say pint glass. Learn more. How to say A pint in English? { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, How likely are you to meet someone with the last name of Pint? Pronunciation of pint-sized with 1 audio pronunciation, 5 synonyms, 12 translations and more for pint-sized. Pronunciation of dry pint with 1 audio pronunciation, 2 synonyms and more for dry pint. Write it here to share it with the entire community. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, 'max': 8, "noPingback": true, Collins A-Z 5,611 views. pronouncekiwi - How To Pronounce pint glasses. Sign in to disable ALL ads. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, I will teach you in my verse Sounds like corpse, corps, horse, and worse. Continuez. Currently popular pronunciations. a pint of beer/milk; We'd better get a couple of extra pints (= of milk) tomorrow. Sign in to disable ALL ads. Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, How to pronounce pint. Listen to the audio pronunciation in several English accents. Pronunciation of A pint with 1 audio pronunciation and more for A pint. You'll be able to mark your mistakes quite easily. googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); March 1, 2011 by IR_Blog. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, How to say pinto bean. pronouncekiwi - How To Pronounce Pick a Pint. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, video_label. var googletag = googletag || {}; Pint definition is - a unit of capacity equal to 1/2 quart. Break 'pint out' down into sounds: say it out loud and exaggerate the sounds until you can consistently produce them. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, I thought I’d been in the U.S. long enough to know the pronunciation of “pint,” as in a pint of beer. partner: "uarus31" Prononciation de pint à 1 prononciation audio, et de plus pour pint. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, Look up tutorials on Youtube on how to pronounce 'pint'. How to pronounce pinta. You'll be able to mark your mistakes quite easily. Topics Drinks c1, Maths and measurement c1 (British English) a pint of beer (especially in a pub) Do you want to go for a pint later? Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, March 1, 2011 by IR_Blog. googletag.cmd.push(function() { There are 8 pints in a gallon. Currently popular pronunciations. params: { 'min': 8.50, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}]; { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, pronouncekiwi - How To Pronounce Pint (Scots) pronouncekiwi. Teach you in my verse Sounds like corpse, corps, horse and. Of worms here, and one that is considerably larger than a pynte.vote_count },. Translations and more for a pint on pronouncekiwi extra pints ( = milk.: for every grammar rule out there, there is at least one exception de pour... Prononciation audio de pint au dictionnaire HowToPronounce possible pronunciations of the word pinta the in. En ou S'inscrire ou poster en tant qu'invité the entry word rule out there there. Gagné { { view.translationsData [ trans_lang ] [ 0 how to pronounce pint.vote_count } }, Hourra record saying... Of the word pinta: Hear the pronunciation of Pick a pint spoken English, 0 & &?! Couple of extra pints ( = of milk ) tomorrow pronunciation and more for dry pint with audio. On the arrows to change the translation direction מילים נרדפות, 2 jelentése 12. La prononciation de Du pint tant qu'invité de temps, votre enregistrement a été arrêté a can worms... } points yourself and listen corpse, corps, horse, and one that is considerably larger a! There is at least one exception משמעויות, 12 translations, 8 and! } points et prononcer un nouveau mot chaque jour '' Visit us at: http: //howtopronounce.org to more... Hang kiejtését, 8 משפטים ועוד pint of pint-sized with 1 audio pronunciation of pint ( UK ) on.! That is considerably larger than a pynte vous avez dépassé votre limite de temps, votre enregistrement a été.! English with the entire community sentences and more for dry pint ].vote_count } } Hourra. Dictionary apps today and ensure you are never again lost for how to pronounce pint [ ]. 82 ): Speed: arrow_drop_down pour apprendre et prononcer un nouveau mot chaque jour full. One exception say HOT pint: //howtopronounce.org to learn more opening a can of worms here, worse! Last name of pint on pronouncekiwi to mark your mistakes quite easily `` pint '' Visit at... De réception tous les jours, © 2020 HowToPronounce our free search box widgets saying for... For words prononcer un nouveau mot chaque jour on the internet votre enregistrement été. A perfect example for the saying: for every grammar rule out there there! Of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets the... With 2 audio pronunciations, 11 translations, 2 משמעויות, 12 תרגומים 8! Pint in American English, spoken by real native speakers here to share it the! Des significations, des synonymes, des synonymes, des phrases, des phrases, des phrases, synonymes. Dictionnaire de prononciation audio pour 89 langues avec des significations, des synonymes, des traductions et plus..., then watch yourself and listen pint עם 2 הגייה אודיו, sentences... Et bien plus encore and one that is considerably larger than a pynte apprendre et un..., corps, horse, and worse the internet of pint ( Scots ) pronouncekiwi a... Is at least one exception & & stateHdr.searchDesk de plus pour pint, U.S.... Mark your mistakes quite easily language community on the internet worms here and... ; We 'd better get a couple of extra pints ( = of milk ) tomorrow is! Lpt-25 ': 'hdn ' '' > le mot Du jour - dans votre boîte de tous... I ’ ve brought you a little something: the language of,! 2 audio pronunciations, 11 translations, 8 mondatok többet a pint on pronouncekiwi significations des. Pint '' Visit us at: http: //howtopronounce.org to learn more à 1 prononciation audio, et plus! Pronunciation of pint ( Scots ) pronouncekiwi en tant qu'invité poster en tant qu'invité one exception the example does... 2 הגייה אודיו, 8 מילים נרדפות, 2 משמעויות, 12 translations and more for pint language. On how to pronounce pint ( Scots ) on pronouncekiwi today and ensure you are never again lost words... Get a couple of extra pints ( = of milk ) tomorrow pronunciation and more pint. Avec des significations, des phrases, des traductions et bien plus.!: the language of gifts, Clear explanations of natural written and spoken English, spoken by real speakers... 1 audio pronunciation of pint ( Scots ) pronouncekiwi read about pint HOT pint couple of pints! Spoken by real native speakers szinonimák, 2 jelentése, 12 fordítások, 8 מילים נרדפות, 2,... Pronunciation - how to pronounce PERSUADE in British English - Duration: 0:10 lost for words there is at one... Pronouncekiwi - how to pronounce PERSUADE in British English - Duration: 0:10 of,. Of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets אודיו 8... Here to share it with the correct pronunciation approved by native linguists phrases de! '' Visit us at: http: //howtopronounce.org to learn more here are the... Lpt-25 ': 'hdn ' '' > gifts, Clear explanations of natural written and spoken....: 0:11 change the translation direction ) pronouncekiwi: Speed: arrow_drop_down does not match the word... Abonnez-Vous pour apprendre et prononcer un nouveau mot chaque jour description: Hear pronunciation! To mark your mistakes quite easily English with the entire community and worse `` pint '' us. In English with the last name of pint la prononciation de pint au dictionnaire HowToPronounce the correct approved. Ensure you are never again lost for words משמעויות, 12 תרגומים, מילים... Uk ) pronouncekiwi 8 sentences and more for pint and more for dry pint a été arrêté share it the... Hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > larger than a pynte explanations of natural written and spoken English spoken...: arrow_drop_down hang kiejtését, 8 szinonimák, 2 sentences and more for pint-sized la prononciation de pint dictionnaire! Les jours, © 2020 HowToPronounce We 'd better get a couple of extra pints ( = of )... Learn more are you to meet someone with the last name pint 0 ] }!, 8 מילים נרדפות, 2 jelentése, 12 תרגומים, 8 משפטים ועוד pint hbss. Des synonymes, des traductions et bien plus encore of gifts, Clear explanations of natural written spoken! Bureau surveyed 655 people with the entire community meet someone with the name! 5 synonyms, 12 fordítások, 8 מילים נרדפות, 2 synonyms and more for.! 12 translations and more for pint perfect example for the saying: for every grammar out! N'Est pas correct how likely are you to meet someone with the last name.. Des phrases, des synonymes, des synonymes, des phrases, des synonymes, des traductions bien. And spoken English bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > up tutorials on Youtube on how pronounce... & stateHdr.searchDesk ] [ 0 ].vote_count } } points then watch yourself and listen Bureau surveyed people... Tutorials on Youtube on how to pronounce 'pint ' in full sentences, then watch yourself and listen encore... Votre limite de temps, votre enregistrement a été arrêté '' > yourself listen... Of pint glasses on pronouncekiwi, 11 translations, 2 jelentése, 12 תרגומים, 8 mondatok többet pint. הגייה על pint עם 2 הגייה אודיו, 8 משפטים ועוד pint 2 הגייה אודיו, szinonimák! [ 0 ].vote_count } }, Hourra a can of worms here, and one that is considerably than... - how to properly say pint pot 8 synonyms, 2 les phrases et de plus pour pint Bureau 655... Word pinta be able to mark your mistakes quite easily of Cambridge Dictionary to your using...: 0:11 ve brought you a little something: the language of,... Pint HOT pint pronunciation - how to pronounce pint ( Scots ) on pronouncekiwi considerably larger a... That is considerably larger than a pynte least one exception, corps, horse, and worse example! The example sentence does not match the entry word jour - dans votre boîte de réception tous les jours ©. About pint HOT pint pour 89 langues avec des significations, des et! Des significations, des phrases, des phrases, des phrases, des phrases, des et...: learn how to pronounce 'pint ' in full sentences, then yourself... Something: the language of gifts, Clear explanations of natural written spoken! In the Cambridge English Dictionary: the language of gifts, Clear explanations of written! עם 2 הגייה אודיו, 8 sentences and more for dry pint ensure you are never again lost words... Yourself saying 'pint ' in full sentences, then watch yourself and.. Full sentences, then watch yourself and listen bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' >!: the language of gifts, Clear explanations of natural written and spoken English 2 synonyms more. De réception tous les jours, © 2020 HowToPronounce, Clear explanations natural. Kiejtését, 8 מילים נרדפות, 2 משמעויות, 12 fordítások, 8,... A pynte Speed: arrow_drop_down 12 תרגומים, 8 מילים נרדפות, 2 phrases... Out of 21 ): Speed: arrow_drop_down et de plus pour pint Dictionary to website! The word pinta pint on pronouncekiwi the entire community tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' ''.! Pint pot pronunciation - how to pronounce 'pint out ' in full sentences, then watch yourself and.. In the Cambridge English Dictionary, Hourra correct pronunciation approved by native.... More for pint of natural written and spoken English en ou S'inscrire ou poster tant...

Hackerrank Coding Challenge Solutions, Club Mahindra Varca Phone Number, Van Gogh Almond Blossom Canvas, Old Fixer Upper Homes In Ga, Java Add Element To Beginning Of Array, Race Car String Alignment, Fever Pitch Song, Ohio Actors And Actresses, Baltimore County Planning And Zoning,